Historie

Grundfos jubilarklub blev efter flere tilløb stiftet på en stiftende generalforsamling på Grundfos Fritidscenter, den 26. maj 1987.
Da Grundfos fejrede 40 års jubilæum, den 1. maj 1985, var alle daværende aktive jubilarer inviteret til en frokostreception, og en gruppe med den tidligere økonomidirektør, Henning Jørgensen, i spidsen tog initiativ til en indsamling blandt de inviterede jubilarer og luftede ved samme lejlighed tanken om en "jubilæumsklub".

Der blev indkaldt til et diskussionsmøde, den 6. juni 1985. På det tidspunkt havde 51 medarbejdere kunnet fejre 25 års jubilæum - og en enkelt deraf endog 40 års jubilæum. 14 jubilarer var fratrådt, og af de resterende 37, der var inviteret til mødet, mødte 20 frem.

Af referatet fra det møde fremgår det, at der var stor enighed om, at man burde have en jubilæumsklub på Grundfos, hvor både de jubilarer, der stadig var ansat og, måske især, de fratrådte kunne mødes til hyggeligt samvær.

De første spæde forsøg
Der blev nedsat et udvalg, som skulle arbejde videre med sagen. Udvalget bestod af Henning Jørgensen, Margrethe Lauersen, Margit Vestergaard, Gert Nielsen, Knud Rudbeck, Jens Peter Rank, Niels Niklassen og Inger Due Jensen (som ekstraordinært medlem).

Om det var fordi, man ikke havde helt styr på, hvem der skulle være "tovholder" på sagen, er ikke helt klart, men der går frem til marts 1986, inden Henning Jørgensen igen tager bolden op og indkalder udvalget til møde, den 8. april 1986. Hvad dette møde mundede ud i, står hen i det uvisse, for der er nu igen et spring i tiden hen til april 1987, hvor udvalget mødes og træffer den endelige beslutning om at indkalde til en stiftende generalforsamling, den 26. maj 1987.
Klubben bliver en realitet

Til den stiftende generalforsamling møder 26 personer op, og man beslutter at stifte klubben, som kommer til at hedde "Grundfos Jubilarklub", hvor alle, der har fejret 25 års jubilæum på Grundfos kan være medlem. På det tidspunkt har i alt 69 medarbejdere fejret 25 års jubilæum på Grundfos, 11 var desværre afgået ved døden, ti var gået på pension og to var rejst i "utide". 46 var stadig ansat på Grundfos.

Til Toppen

Der blev på mødet udstedt 31 medlemskort og valgt en bestyrelse, som siden konstituerer sig som følger:

Henning Jørgensen, formand.
Gert Nielsen, kasserer
Niels Niklassen, sekretær
Margit Vestergaard
Verner Frandsen

Bestyrelsen indkalder til et indmeldelsesmøde, den 24. august 1987, og man når her op på i alt 46 medlemmer. På mødet bliver også klubbens vedtægter præsenteret og vedtaget. Klubben er nu en realitet og kontingentet fastsættes til 100 kr om året - og det er det for øvrigt stadig, her 25 år efter.
 
Foto fra et møde på Fritidscentret i 1990 med klubbens formand, Henning Jørgensen, og fru Rikke øverst t.v. - Fotoet er taget på Grundfos Museet.

Det blev ved stiftelsen af Jubilarklubben samtidig nedsat et underudvalg til at arbejde med indretning af det museum, der var besluttet opført i 1988. Udvalget bestod af Henning Jørgensen, Aage Deleuran, Sv. Aage Jensen, Harry Sander, Vagner Andersen, Verner Frandsen og Carlo Nielsen.

Udvalget blev senere udvidet og opdelt i tre faggrupper med hver deres opgave:

Indretning: Henning Jørgensen, Harry Sander og Poul Hesselby
Produkter: Aage Deleuran, Sv. Aage Jensen og L. Trønninge Nielsen
Produktion: Gert Nielsen, Carlo Nielsen og Vagner Andersen

Henning Jørgensen blev siddende som formand for klubben med vekslende bestyrelsessammensætning frem til generalforsamlingen i 1994, hvor han ønskede at træde tilbage, men fortsatte dog i bestyrelsen som ny kasserer.

Til toppen

Medlemstallet vokser
Ny formand for klubben, som nu har 112 medlemmer, bliver Per Sønderby.
Han bestrider posten med skiftende bestyrelsessamsætning frem til generalforsamlingen i 1998, hvor han ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Klubben har da 257 medlemmer.

Som hans afløser vælges Egon Flemming Sørensen, som her i jubilæumsåret 2012 stadig er klubbens formand - og altså blot klubbens tredie - i spidsen for en bestyrelse der består af følgende:

Egon Flemming Sørensen, formand
Gurli Lund, næstformand
Tove Christensen, kasserer
Susanne Pihl Mortensen, sekretær
Hans Kurt Nielsen, aktivitetsformand

I 2015 udtræder Hans Kurt Nielsen fra bestyrelsen og suppleanten Jørn Fine træder ind i stedet.

I jubilæumsåret har mere end 1.200 medarbejderer kunnet fejre 25 års jubilæum på Grundfos, 91 har desuden kunnet fejre 40 års jubilæum og seks har kunnet fejre 50 års jubilæum.

Klubben når i jubilæumsåret op på over 900 medlemmer, så den er i sandhed vokset til en klub af en anselig størrelse - langt ud over, hvad initiativtagerne for 25 år siden kunne have forudset.

På den stiftende generalforsamling blev det besluttet, at klubben skulle søge at arrangere fire større arrangementer om året, nemlig:

Udflugt med ledsager

Et aftenarrangemet

Generalforsamling

En aftenfest

Og sådan har det stort set været lige siden, med større eller mindre ændringer og tilslutning. Generalforsamling og fest har i en årrække været afviklet som en kombineret aktivitet i november, indtil vigende tilslutning gjorde det nødvendigt at finde en anden model.

I de seneste år har generalforsamlingen derfor været afviklet som en separat aktivitet med et efterfølgende arrangement, som har haft så forskelligt indhold som vinsmagning, ølsmagning eller foredrag.
Festen har været henlagt til vinter/forår, hvilket har været en stor succes.

Vinsmagning november 2009

Til Toppen

Aktiviteter
Et af højdepunkterne i årets program har næsten altid været den årlige udflugt, som har været både en- og todages ture, afhængig af målet for udflugten.
Allerede året efter stiftelsen blev der arrangeret tur til Grundfos' afdelingen i København, og siden har der hvert år været arrangeret en udflugt, altid med ganske fin tilslutning.

Den 2. juni 2012 blev der afholdt en 25 års jubilæumsfest i Grundfos Hallen.


Et par billeder fra Jubilæumsfesten.

Til toppen


Formand: Søren Lund Nielsen.  | Tlf.: +45 24 81 61 91